Hotline hỗ trợ 0934982858

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 19/09/2023 01:46 PM
  1. Kế hoạch Giáo Dục năm học 2021 - 2022: KHNH2021_2022
  2. Cam kết chất lượng Giáo Dục năm học 2021 - 2022: CKNH2021_2022
  3. Chất lượng Giáo Dục thực tế năm học 2021 - 2022: CLNH2021_2022
  4. Kế hoạch xây dựng cơ sở Giáo Dục năm học 2021 - 2022: CSVC2021_2022
  5. Công khai về điều kiên đảm bảo CLGD: đội ngũ GV_CB_NV năm học 2021 - 2022: DNNG2021_2022
  6. Công khai thu chi tài chính năm học 2021 - 2022: HP2021_2022
  7. Quyết định thành lập BCD 3 công khai ăm học 2021 - 2022: QD2021_2022
  Zalo
  Hotline