Hotline hỗ trợ 0934982858

NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 20/09/2023 02:04 PM
  1. Kế hoạch Giáo Dục năm học 2023 - 2024: KHNH2023_2024
  2. Cam kết chất lượng Giáo Dục năm học 2023 - 2024: CKNH2023_2024
  3. Chất lượng Giáo Dục thực tế năm học 2023 - 2024: CLNH2023_2024
  4. Kế hoạch xây dựng cơ sở Giáo Dục năm học 2023 - 2024: CSVC2023_2024
  5. Công khai về điều kiên đảm bảo CLGD: đội ngũ GV_CB_NV  năm học 2023 - 2024: DNNG2023_2024
  6. Công khai thu chi tài chính năm học 2023 - 2024: HP2023_2024
  7. Quyết định thành lập BCD 3 công khai năm học 2023 - 2024: QD2023_2024
  Zalo
  Hotline