Hotline hỗ trợ 0934982858

NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 20/09/2023 01:52 PM
  1. Kế hoạch Giáo Dục năm học 2022 - 2023: KHNH2022_2023
  2. Cam kết chất lượng Giáo Dục năm học 2022 - 2023: CKNH2022_2023
  3. Chất lượng Giáo Dục thực tế  năm học 2022 - 2023: CLNH2022_2023
  4. Kế hoạch xây dựng cơ sở Giáo Dục năm học 2022 - 2023: CSVC2022_2023
  5. Công khai về điều kiên đảm bảo CLGD: đội ngũ GV_CB_NV   năm học 2022 - 2023: DNNG2022_2023
  6. Công khai thu chi tài chính: HP2022_2023
  7. Quyết định thành lập BCD 3 công khai năm học 2023 - 2024: QD2022_2023
  8. Báo cáo tự đánh giá CLGD năm học 2022 - 2023: BC_CLGD2022_2023
  Zalo
  Hotline